Oddawana do rąk i pod osąd Czytelnika książka jest rezultatem wieloletnich badań autora, mających na celu podjęcie próby wypełnienia pewnej luki w opisie najnowszej historii Polski. Otóż informacje o personalnej obsadzie organów władzy publicznej, – choć udostępnianie społeczeństwu zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej – często nie zawierają wiadomości dotyczących przeszłości, zwłaszcza tej nieco bardziej oddalonej. Zamiarem autora było zatem zmierzenie się z problemem ich przedstawienia w ramach horyzontu czasowego, który wyznacza upadek komunizmu w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, a który jest zarazem ważną cezurą w historii nie tylko państwa, ale i prawa polskiego. Próby tej dokonano przy użyciu metod z zakresu historiografii i politologii.

„Ludzie Władzy Polski Niepodległej 1989-2014” to zbiór informacji o scharakteryzowanym w powyżej opisany sposób personalnym wymiarze władzy publicznej. Najważniejszym celem prezentowanej pozycji jest dostarczenie zawartych w niej wiadomości wszystkim zainteresowanym tematem - w szczególności naukowcom, studentom, przedstawicielom środków przekazu oraz funkcjonariuszom publicznym.

Książka ta składa się ze wstępu, trzech części, aneksu oraz podsumowania. Jej trzy zasadnicze części obejmują:

  1. Dynamiczny opis składu osobowego władz Sejmu i Senatu (oraz - sumarycznie - posłów i senatorów), urzędu Prezydenta, Najwyższej Izby Kontroli, Rady Ministrów, Trybunału Stanu, Trybunału Konstytucyjnego, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Rady Polityki Pieniężnej oraz Instytutu Pamięci Narodowej.

  2. Zestawienie osób zajmujących kierownicze stanowiska w wymienionych wyżej instytucjach, jak i w całości centralnej administracji rządowej, a także w organie bezpieczeństwa narodowego, Narodowym Banku Polskim, urzędach centralnych oraz organach ochrony prawnej, w ramach nieco odmiennej systematyki, w formie tabel uzupełnionych o pewne analizy dotyczące składu Rady Ministrów.

  3. Zestawienie osób zajmujących stanowiska organów administracji rządowej w województwach oraz kierownicze stanowiska w organach samorządu województw w ramach zasadniczego podziału terytorialnego państwa obowiązującego od 1999 r.

Jakkolwiek znaczną część treści książki stanowią zatem informacje faktograficzne („kronikarskie”), to jednak zostały one uzupełnione wspomnianymi już: wstępnym komentarzem prawnym, oraz zarysem politologicznej analizy pewnych wybranych zagadnień (esej na temat marketingu wyborczego oraz szkic dotyczący kształtowania się polskiej elity politycznej), umieszczonym w aneksie przed podsumowaniem. Ponadto w książce zamieszczone są wyniki badania ankietowego „Polityk też człowiek”, poruszającego tematy związane z treścią niniejszej publikacji, a przeprowadzonego w roku 2011 wśród posłów na Sejm RP, senatorów oraz polskich posłów do Parlamentu Europejskiego. Wydaje się bowiem zasadnym choćby ogólne podanie informacji pozwalających widzieć zachodzące zmiany personalne w szerszym kontekście – nie tylko wydarzeń, ale i pewnych procesów politycznych